Biometan

Wszechstronny talent

Z perspektywy makroekonomii i środowiska biometan jest obecnie najbardziej opłacalnym, przyjaznym dla klimatu paliwem umożliwiającym osiągnięcie postępów w realizacji celów klimatycznych i zrównoważonego transportu w Niemczech i UE. Jest praktycznie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i może być magazynowany, co oznacza jego stałą dostępność, dzięki czemu jest atrakcyjny nie tylko dla sektora transportowego!

Ponadto biometan może być stosowany wszędzie tam, gdzie wykorzystywany był kopalny gaz ziemny. Obejmuje to zastosowania kogeneracyjne, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o zapotrzebowanie oraz wykorzystanie jako surowiec w przemyśle chemicznym.

Biometan jest zatem ważnym elementem przemian energetycznych.

Możliwości wykorzystania biometanu:

Paliwo progresywne

Zalety bio-LNG (skroplonego gazu ziemnego) jako paliwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla są oczywiste – w samym tylko sektorze transportu wykorzystanie biometanu pozwala na redukcję emisji CO2 nawet o 97% w porównaniu z paliwami kopalnymi.

Z tego powodu jako producent instalacji robimy krok ku przyszłości, budując pierwszą w Niemczech zintegrowaną instalację bio-LNG, która umożliwi zmniejszenie wpływu transportu ciężarowego na środowisko oraz czerpanie zysków operatorom biogazowni. Jest to odpowiedzią na konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych spowodowaną wdrożeniem dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii RED II, w wyniku czego produkcja paliw ekologicznych jest po raz pierwszy ambitnie włączana do niemieckiej struktury paliw. W rezultacie podmioty wprowadzające paliwa na rynek muszą do 2030 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 25% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Po wygaśnięciu dotacji państwowych dla biogazowni nasza kompleksowa koncepcja uzdatniania gazu oferuje trwałe rozwiązanie umożliwiające rentowne funkcjonowanie istniejących instalacji poprzez sprzedaż biometanu lub jego skraplanie do postaci bio-LNG.

 

Ciepło

Wykorzystanie biometanu w elektrociepłowniach (kogeneracja) jest jedną z najbardziej zrównoważonych technologii dostępnych na rynku umożliwiających zwiększenie udziału ciepła otrzymywanego ze źródeł odnawialnych do 14% do roku 2020.Wykorzystanie biometanu w zastosowaniach wyłącznie grzewczych jest użyteczną alternatywą szczególnie w przypadkach, gdy inne technologie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł lub środki zmniejszające zapotrzebowanie na energię nie mogą być zastosowane w niezbędnym zakresie ze względów strukturalnych.
Istnieje kilka modeli wykorzystania biometanu do ogrzewania. Typowymi odbiorcami są właściciele nieruchomości lub firm, osiedla mieszkaniowe czy obiekty użyteczności publicznej zasilane z sieci ciepłowniczych, a także firmy ogrodnicze, handlowe i produkcyjne. Wszystko to sprawia, że biometan jest niedrogą i wydajną opcją pozyskiwania energii odnawialnej na rynku ciepłowniczym.

Energia elektryczna

Niezawodne dostawy energii elektrycznej wymagają stałej równowagi pomiędzy produkcją energii elektrycznej a zapotrzebowaniem na nią.W związku z tym obciążenie musi być stale zaspokojone przez gwarantowany poziom wydajności (wytwarzania). Ponieważ epoka wytwarzania energii z paliw kopalnych i w elektrowniach jądrowych dobiega końca, potrzebne są alternatywne rozwiązania zapewniające taki poziom wydajności. Elastycznie działające elektrownie są w tym przypadku realnym rozwiązaniem. Umożliwiają one szybką reakcję na zmiany w wytwarzaniu energii elektrycznej wynikające z wahań dopływu energii ze źródeł odnawialnych i realizację zadań niezbędnych do zabezpieczenia dostaw energii. Wykorzystanie biometanu umożliwia świadczenie odpowiednich usług systemowych w oparciu o odnawialne źródła energii, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne.

Odzyskiwanie CO2

Gaz CO2 powstający podczas produkcji biometanu może być ponownie wykorzystany i skroplony. Dwutlenek węgla o wysokiej czystości stanowi interesujące dodatkowe źródło dochodów dla operatorów instalacji i może być wykorzystywany w wielu różnych branżach (np. w przemyśle spożywczym, ogrodnictwie, do gaszenia pożarów lub w instalacjach chłodniczych).

Tworzone na miarę przez EnviTec

Niezależnie od wybranego rozwiązania oferujemy kompletny pakiet wiedzy specjalistycznej w zakresie pozyskiwania i oczyszczania gazu surowego, planowania, budowy instalacji do uszlachetniania gazu dostosowanej do indywidualnych potrzeb oraz wielu możliwości wykorzystania wyprodukowanego biometanu. Naszym klientom oferujemy również całodobowe wsparcie posprzedażowe świadczone przez pracujący z poświęceniem lokalny zespół serwisowy. Dzięki temu klienci dysponują jednym punktem kontaktowym działającym nieprzerwanie.