Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych
Ogólne
Poniżej przedstawiamy prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi w firmie EnviTec Biogas AG i jej spółkach zależnych, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności, którą zamieszczamy poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane gromadzone na niniejszej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w wymaganej informacji prawnej dotyczącej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je udostępnia. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne, takie jak używana przez użytkownika przeglądarka i system operacyjny oraz czas wejścia na stronę. Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Jeśli powierzysz nam świadczenie usługi lub dostawę towarów, zasadniczo gromadzimy i przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne do świadczenia usługi lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 5.1 lit. b GDPR). W tym celu może być konieczne udostępnienie danych osobowych firmom, które są zaangażowane w świadczenie usług lub realizację umowy. Są to np. firmy transportowe lub inne firmy świadczące usługi.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej nie ma miejsca.

Udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a GDPR
ujawnienie zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f GDPR jest wymagane w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw, by sądzić, że użytkownik ma nadrzędny interes w nieujawnianiu swoich danych, oraz
w przypadku, gdy ujawnienie danych na mocy art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. c GDPR istnieje obowiązek prawny.
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Zawsze masz prawo do bezpłatnego żądania informacji na temat przechowywanych danych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celu ich gromadzenia. Użytkownik ma również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. W razie dalszych pytań dotyczących kwestii prywatności i ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej. Użytkownik może również oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia stron trzecich
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dotyczące zachowania użytkownika podczas surfowania. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych. Analiza zachowania użytkownika jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie jesteśmy w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się takiej analizie lub jej zapobiec, rezygnując z używania niektórych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce prywatności pod nagłówkiem "Moduły i analityka stron trzecich."

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Cię o tym, jak skorzystać z opcji w tym zakresie.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe
Ochrona danych
Operatorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to realizowane.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą być narażone na naruszenia bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego za niniejszą stronę internetową
Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

EnviTec Biogas AG
Industriering 10 a
49393 Lohne
Niemcy

Telefon: +49 4442 8016-8100
E-mail: info@envitec-biogas.com

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail zawierająca takie żądanie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas takiego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych
Jeśli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym Niemiec, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały automatycznie dostarczone jemu samemu lub stronie trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, zostanie to wykonane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać w linii adresowej przeglądarki, gdy zmienia się ona z "http://" na "https://", a w pasku adresu przeglądarki wyświetlana jest ikona kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z przepisami prawa masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania. Masz również prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w naszej nocie prawnej.

Sprzeciw wobec e-maili promocyjnych

 

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych
W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

EnviTec Biogas AG
Data Protection Officer
Boschstr. 2
48369 Saerbeck
Germany

Email: 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Pliki cookie
Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajniejszą i bezpieczniejszą. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po wizycie użytkownika. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o używaniu plików cookie, co pozwoli mu decydować w każdym przypadku o przyjęciu lub odrzuceniu pliku cookie. Alternatywnie przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, a także aby automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. koszyka na zakupy), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GD. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi wolnej od błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (np. te służące do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera
Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas w "plikach dziennika serwera". Są to:

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Adres URL osoby odsyłającej
Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
Czas żądania serwera
Adres IP
Dane te nie będą łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (b) GDPR, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy gromadzić dane wprowadzone w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i ewentualne pytania uzupełniające. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym będziemy przetwarzać wszelkie dane wprowadzone do formularza kontaktowego wyłącznie za Twoją zgodą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GD. 6 (1)(a) GDPR. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail zawierająca takie żądanie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem przez nas Twojej prośby mogą być nadal legalnie przetwarzane.

Będziemy przechowywać dane podane w formularzu kontaktowym do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel ich przechowywania przestanie być aktualny (np. po spełnieniu Twojego żądania). Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na jakiekolwiek obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

5. Analytics and advertising

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service. It is operated by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

Google Analytics cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

IP anonymization

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

Browser plugin

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plugin available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Outsourced data processing

We have entered into an agreement with Google for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

6. Wtyczki i narzędzia
YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez firmę Google. Operatorem tych stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.

Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, YouTube umożliwia bezpośrednie powiązanie Państwa zachowań podczas przeglądania z Państwa profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany do tego, aby nasza strona była atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) GDPR.

Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem

 https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskami
Oprócz wspomnianych już informacji ogólnych dotyczących ochrony danych, odnoszących się do

obowiązków w rozumieniu przepisów o ochronie danych, tj.
prawo dostępu, prawo do poprawiania i usuwania danych,
prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do złożenia skargi (the points listed can be found in section 2 of this privacy policy)

Chcielibyśmy przekazać Państwu kilka szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, które ma miejsce, gdy wysyłają Państwo do naszej firmy podanie o pracę.

Które elementy Państwa danych przetwarzamy i w jakim celu?
Przetwarzamy dane, które przesłałeś nam w związku ze swoją aplikacją, aby ocenić Twoje predyspozycje na dane stanowisko (i odpowiednio na inne stanowiska w naszej firmie) oraz przeprowadzić procedurę aplikacyjną.

Jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?
Podstawową podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach niniejszej procedury aplikacyjnej jest artykuł 26 niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG) w jej aktualnym brzmieniu. Zgodnie z tą ustawą przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeśli jest niezbędne do uzasadnienia decyzji o zatrudnieniu.

Jeśli po zakończeniu procedury aplikacyjnej dane są nadal potrzebne - na przykład z przyczyn prawnych - wówczas przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie Art. 6 unijnego GDPR, a w szczególności w celu realizacji uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. 6 ust. 1 GDPR. W takich przypadkach naszym interesem jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jak długo przechowywane są dane osób ubiegających się o wizę?
Jeśli wniosek zostanie odrzucony, dane kandydata są usuwane po 12 miesiącach.
Jeśli Twoja aplikacja została rozpatrzona pozytywnie i przyjąłeś naszą ofertę pracy, dane z systemu danych aplikantów zostaną przeniesione do naszego systemu informacji kadrowej.

Czy dane kandydatów są udostępniane innym odbiorcom danych?
Po otrzymaniu aplikacji dane kandydatów są przeglądane przez nasz dział kadr. Odpowiednie aplikacje są następnie przekazywane wewnętrznie do kierowników działów odpowiedzialnych za dany wakat. Następnie omawiane i uzgadniane są kolejne kroki. W naszej firmie dostęp do Twoich danych mają tylko te osoby, którym dane te są potrzebne do zapewnienia prawidłowego przebiegu procedury aplikacyjnej.

Gdzie są przetwarzane dane kandydatów?
Wszystkie dane kandydatów są przetwarzane wyłącznie w centrach danych znajdujących się na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

 

8. Ochrona danych w związku z monitoringiem wideo w naszym zakładzie w Saerbeck
W naszych pomieszczeniach i na terenie tego zakładu zainstalowaliśmy urządzenia do monitoringu wideo.

Cel i podstawa prawna monitoringu wideo
Monitoring wideo jest wykorzystywany do ochrony naszych praw własności, do odstraszania osób od prowadzenia działalności oraz do zachowania dowodów w przypadku przestępstwa.
Podstawą prawną nadzoru wideo jest punkt (f) art. 6(1) EU GDPR, zgodnie z którym nasze interesy wynikają z wyżej wymienionych celów.

Odbiorcy danych/udostępnianie danych
Jeśli podejrzewamy, że doszło do działań przestępczych, możemy przekazać dane organom ścigania.
Poza tym dane są przekazywane lub udostępniane tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. Typowym przypadkiem jest zaangażowanie policji lub innych organów bezpieczeństwa publicznego w incydent związany z "kontrolą zagrożeń" i żądanie dostępu do danych z systemu monitoringu wizyjnego.

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską
Nasza obsługa systemu monitoringu wizyjnego nie wiąże się z (zewnętrznym) przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych:
EnviTec Biogas AG
Industriering 10a
49393 Lohne, Germany
info@envitec-biogas.de

 

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są przez nas gromadzone, przetwarzane lub przechowywane. W każdej chwili można się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat tych danych.
Jeżeli niniejszy wniosek o udzielenie informacji nie zostanie sporządzony w formie pisemnej, prosimy o zrozumienie, że możemy poprosić o przedstawienie dowodu, że są Państwo osobą, w imieniu której składany jest wniosek o udzielenie informacji. Użytkownik ma również prawo do sprostowania i usunięcia swoich danych oraz do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych. Przepisy o ochronie danych osobowych przyznają Ci również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Wreszcie, prawo o ochronie danych osobowych przyznaje użytkownikowi prawo do przenoszenia danych.
 
Usuwanie danych
Wszystkie dane z naszego systemu monitoringu wizyjnego są zwykle usuwane po 72 godzinach. Dłuższy okres przechowywania danych może mieć zastosowanie w uzasadnionych przypadkach, gdy fakty sprawy uzasadniają przypuszczenie, że nagrania z określonego okresu czasu przedstawiają działania, które mają być wykorzystane jako dowód w postępowaniu karnym lub w dochodzeniu roszczeń na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych.
W przypadku choroby lub nieobecności pracowników nadzoru nagrania wideo mogą być przechowywane przez okres do 10 dni.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.


Ta strona używa plików cookie. Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w naszej witrynie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które użytkownik im przekazał lub które zgromadzili w trakcie korzystania przez użytkownika z Usług. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie podczas dalszego korzystania z naszej witryny.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe używane przez witryny internetowe w celu usprawnienia obsługi użytkowników.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli są one niezbędne do działania tej witryny. W przypadku wszystkich innych typów plików cookie wymagana jest zgoda użytkownika.

Ta witryna wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez osoby trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wycofać swoją zgodę, korzystając z oświadczenia o plikach cookie na naszej stronie.

Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Podczas kontaktu z nami w sprawie zgody prosimy o podanie identyfikatora i daty zgody.

Zgoda użytkownika dotyczy następujących domen: www.envitec-biogas.pl

 

Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 24.10.20 von Cookiebot aktualisiert:

Notwendig (3)

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

 

NameAnbieterZweckAblaufTyp
CookieConsentCookiebotSpeichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne.1 JahrHTTP Cookie
fe_typo_userwww.envitec-biogas.comBehält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei.SessionHTTP Cookie
local_storage_support_testTwitterDer Cookie wird im Zusammenhang mit der lokalen Speicherfunktion im Browser verwendet. Diese Funktion ermöglicht es der Webseite, schneller zu laden, indem bestimmte Prozeduren vorab geladen werden.PersistentHTML Local Storage

Statistiken (4)

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

 

NameAnbieterZweckAblaufTyp
_gawww.envitec-biogas.comRegistriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.2 JahreHTTP Cookie
_gatwww.envitec-biogas.comWird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken1 TagHTTP Cookie
_gidwww.envitec-biogas.comRegistriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren.1 TagHTTP Cookie
collectGoogleWird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg.SessionPixel Tracker

Marketing (7)

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

 

NameAnbieterZweckAblaufTyp
__widgetsettingsTwitterSammelt Daten über das Verhalten und die Interaktion von Besuchern - Dies wird verwendet, um die Webseite zu optimieren und Werbung auf der Webseite relevanter zu machen.PersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeSpeichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-VideosSessionHTML Local Storage